Bildiri Sistemi
 

Bildiri Sistemi

II. ULUSLAR ARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ BİLDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi Bilimsel Kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması, ödüllerin verilmesi ile ilgili aşamaları ve kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında yürütülecek olan bütün bilimsel çalışmalarda uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Bu kapsamda; Kongre bilim kurulunun çalışmaları, Bildiri hazırlanmasına ilişkin şekil şartları, bildirilerin gönderilmesi, kabul edilmesi, bildirilerin hakem sürecinden geçirilmesi, bu faaliyetler yürütülürken bilimsel ve etik kurallara uyulmasına ilişkin hususları kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a)    Kongre; II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresini,

b)    Düzenleme Kurulu; II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında oluşturulan 14 kişilik kurulu,

c)     Bilimsel Kurul; II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında oluşturulan ve bildirileri değerlendiren kurulu,

d)    Kongre Bilimsel Sekretaryası; Kongre Bilim Kurulu koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve bildirilerin hakem süreçlerini takip eden sekretarya birimini,

e)    Firma; II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresinin bütün organizasyon faaliyetlerini yürütecek olan firmayı,

f)      Düzenleme Kurulu Koordinatörü; Düzenleme Kurulu adına bütün yazışmaları yapmakla görevli olan ve görevli olduğu üniversite Rektörlüğünün onayı ile görevlendirilen akademik personeli,

g)     Bilimsel Kurul Koordinatörü; Kongre Bilim Kurulu adına bütün yazışmaları yapmakla görevli olan ve görevli olduğu üniversite Rektörlüğünün onayı ile görevlendirilen akademik personeli,

h)    Ödül Komisyonu; Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu arasından oluşturulan ve kongre ödüllerine ve bu ödüllerin hangi çalışmalara ve kimlere verileceğine karar verecek olan Komisyonu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bildiri Gönderme Kuralları ve Şekil Şartları

 

Bildiri Gönderme Kuralları

Madde 4- Kongreye gönderilecek bildirilerde uyulması gereken kurallar aşağıda düzenlenmiştir.

a)    Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine Kongre internet sitesinden ulaşılacaktır.

b)    Bildiri sahibine e-posta ile alındı mesajı iletilecektir.

c)     Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiri özetleri; Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde yazar isimi ve kurumu iletişim bilgileri ve anahtar kelimeler olmalıdır. 

d)    Bildirilerde 3. bölümdeki bildiri hazırlama kriterlerine uyulacaktır.

e)    Hakem değerlendirmesi sonrasında gerekli ise düzeltmeler, değerlendirme ya da düzeltme sonrası bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.

f)      Değerlendirme süreci kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden izlenebilecektir.

g)     Kabul edilen bildiriler e- Kongre Kitabında ve/veya basılı kitapta yer alacaktır.

h)    Kitapta yer alacak bildirilerde kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.  

i)      Bildirinin Kongre Kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

j)      Bir katılımcı en çok 3 bildiri ile kongreye katılabilir. Bir katılımcı en fazla 3 bildiri (poster veya sözlü bildiri) sunabilme imkânına sahip olacaktır.

k)     Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır. Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir. Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır. Sözlü sunumlar, benzer temaların altında yer alan diğer sunumlar ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

l)      Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Poster için hazırlanan metinler 750 kelimeden (kaynaklar hariç) fazla olmamalıdır. Yönerge ekindeki formata uygun olmalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildiri Hazırlama ve Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

 

Bildiri Hazırlama Kriterleri

Madde 5- Kongreye Araştırma ve Derleme olmak üzere İki tür bildiri gönderilebilir.

Madde 6- Araştırma türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

a)    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

b)    Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.

c)     Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve çalışmanın amacı net bir şekilde belirtmelidir.

d)    Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.

e)    Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. Resim, tablo ve grafik eklenebilir.

f)      Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.

g)     Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.

Madde 7- Derleme türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

a)    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.

b)    Giriş: Derlemenin neden yapıldığı, gerekçe ve amaç bu bölümde belirtilmelidir.

c)     Yöntem: Derlemenin; ne zaman, hangi kaynaklar kullanılarak, kim tarafından, nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler bulunur.

d)    Bulgular ve Tartışma / Elde edilen bilgiler ve irdelenmesi: Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde, kaynakları belirtilerek yazılmalıdır. Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler, karşıtlıklar, soru ve sorunlara çözümler burada yer alır. Derlemeyi yapanın yorum ve sonuçları bu bölümde yer alır, bilgilere dayanmayan tartışma ve yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.

e)    Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır

Bildiri Değerlendirme Kriterleri

Madde 8-  Kongre Bilim Kurulu tarafından görevlendirilecek hakemler bildirileri aşağıdaki tabloda yer alan Bildiri Değerlendirme Kriterlerine göre yapacaklardır.

S.No

ARAŞTIRMA TÜRÜ bildirileri değerlendirme formu

Çok Kötü

Kötü

Orta

İyi

Çok İyi

1

Bildirinin başlığı çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)

1

2

3

4

5

2

Çalışmanın konu olarak özgünlüğü

1

2

3

4

5

3

Çalışmanın önemi ve gerekçesi

1

2

3

4

5

4

Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu

1

2

3

4

5

5

Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi

1

2

3

4

5

6

Çalışmanın, yeri, zamanı, tipi

1

2

3

4

5

7

Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi

1

2

3

4

5

8

Çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri

1

2

3

4

5

9

Çalışmanın veri toplama biçimi

1

2

3

4

5

10

Çalışmanın(bağımlı-bağımsız) değişkenleri

1

2

3

4

5

11

Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi

1

2

3

4

5

12

Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu

1

2

3

4

5

13

Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması

1

2

3

4

5

14

Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu

1

2

3

4

5

15

Bulgularda istatistiksel analizlerin uygunluğu

1

2

3

4

5

16

Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi

1

2

3

4

5

17

Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi?

1

2

3

4

5

18

Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?

1

2

3

4

5

19

Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi?

1

2

3

4

5

20

Çalışma anlaşılır şekilde mi yazılmış?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı

1

2

3

4

5

 

Madde 9-  Kongre Bilim Kurulu tarafından görevlendirilecek hakemler Derleme türünde olan bildirileri aşağıdaki tabloda yer alan Bildiri Değerlendirme Kriterlerine göre yapacaklardır.

S.No

DERLEME TÜRÜ bildirileri değerlendirme Formu

Çok Kötü

Kötü

Orta

İyi

Çok İyi

1

Bildirinin başlığı:
Çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa, öz ve anlamlı olmalı, derlemenin içeriğini yansıtmalı, bildiriyi tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)

1

2

3

4

5

2

Derleme Konusu:
Konunun özgünlüğü ve derlemenin kongre ana temasıyla uyumu

1

2

3

4

5

3

Amaç:
Derleme konusunun önemi, gerekçesi ve amacı

1

2

3

4

5

4

Veri toplama biçimi:
Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler

1

2

3

4

5

5

Derlemenin sistematiği:
Konu ile ilgili; tarihsel süreçler ve temel-klasik-geleneksel bilgiler irdelenmiş mi? Konu ile ilgili literatürde eksik veya tartışmalı kalan noktalar belirlenmiş mi?

1

2

3

4

5

6

Konunun incelenme biçimi:
Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde verilmiş mi?

1

2

3

4

5

7

Değerlendirme/Bulgular:
Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler yapılarak kullanımında önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir. Karşıtlıklar sergilenir. Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir. Yeni araştırma soruları oluşturulur.

1

2

3

4

5

8

Derlemenin başarısı /Tartışma/yorum:
Derlenen makalelerdeki bilgiler amaca ve gerekçeye uygun mu? Bilgiler bir düzen içinde sıralanmış mı? Ulaşılan bulgular anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulmuş mu? Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi? Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?

1

2

3

4

5

9

Kaynaklar:
Yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun kaynaklar seçilmiş mi? Bu konuda üretilen yeni bilgileri içeriyor mu? Yeterince literatür taranmış mı?

1

2

3

4

5

10

Çalışma anlaşılır şekilde mi yazılmış?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı.

1

2

3

4

5

Bildiri Kabul Kriterleri

Madde-10 Bildirilerin kabulü en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi ile yapılacaktır. Hakem süreci “kör hakem sistemi” esas alınarak yürütülecektir.

Madde-11- Kongre kapsamında gönderilen bütün bildiriler sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödüller ve Ödül Komisyonu

Ödüller

Madde 12-  Kongre kapsamında Bildiri Ödülleri ve Akademik Ödül olmak üzere iki tür ödül verilmektedir. Bildiri ödülleri kongrede sunulan bildirilerin Ödül Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucu verilir. 

Madde 13- Ödül Komisyonu Kongre Bilim Kurulu üyeleri arasından Kongre Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulan komisyondur. Komisyon kararları tutanağa bağlanır ve kongre web sitesinde duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller, Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 14- Kongre düzenleme ile ilgili olarak bu yönergede yer almayan hallerde kongre Düzenleme Kurulu kararı ile düzenleme yapılabilir. Konu Bilimsel Kurul’un görev tanımına giriyorsa Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Bilimsel Kurulu’nun görüşünü alır.

Yürürlük

Madde 15- Bu yönerge Kongre Düzenleme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümleri Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Koordinatörleri tarafından yürütülür.